vše pro hotely a restaurace

VynosyVýnosy, peněžní prostředky, pohledávky

Akruální princip účetnictví – účetní operace se vykazují v době, kdy se uskutečnili bez ohledu na proběhnutí peněžního toku. Pokud by se o nákladech a výnosech účtovalo na základě návaznosti na výdaj/příjem peněž, jednalo by se o účetnictví založené na peněžních tocích.

Výnosy

– Zvýšení ekonomického prospěchu během účetního období, které se projevilo zvýšením aktiv nebo snížením závazků a vedlo ke zvýšení vlastního kapitálu jiným způsobem, než vklady vlastníků do vlastního kapitálu.
– Vznikají zejména z prodeje vlastních výrobků a služeb, z prodeje zboží, z úroků a dividend, či z autorských honorářů

Uznání výnosů ovlivňuje výši zjištěného zisku (ztráty). Je potřeba přiřadit k dosaženým výnosům jim odpovídající náklady. Ty mají být vykázány v tom účetním období, v němž byly uznány s nimi související výnosy.
Provozní výnosy – aktivace, tržba za vlastní výrobky a zboží, prodej dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Finanční výnosy – úroky, prodej cenných papírů
Mimořádné výnosy – náhrady škod, výnosy související s ukončením hospodářské činnosti

Peníze a peněžní ekvivalenty

Peníze = hotovost včetně cenin, jež banka jako peníze akceptuje (šeky, platební poukázky)
Peněžní ekvivalenty = vysocelikvidní krátkodobá aktiva (krátkodobé akcie nebo dluhopisy)
Peněžní toky (cash flow) = změna stavu peněz. Vykazují se zvlášť provozní, investiční a finanční

Pohledávka je právo věřitele na plnění od dlužníka (neboli částka, kterou mi někdo dluží).

Ocenění pohledávek

Obchodovatelné pohledávky – vytvořil podnik za účelem je prodat. Po jejich prvotním ocenění nákladů na pořízení se opakovaně přeceňují na reálnou hodnotu.

Neobchodovatelné pohledávky – vytvořené podnikem vůči společníkům, finančnímu úřadu, pohledávky z titulu poskytnutých úvěrů, pohledávky vůči zaměstnancům například poskytnuté zálohy na cestovní výdaje a drobné nákupy, uplatnění náhrad vůči zaměstnancům, pohledávky za nájemné z podnikových bytů a ubytoven, pronajatých zaměstnancům pohledávky za prodaný materiál, výrobky a služby

Obchodní úvěr – v hotelu běžná praxe, kdy pohledávka vyjadřuje částku, kterou nám dluží cestovní kancelář za ubytování jejich klientů.

Pochybná pohledávka – existuje riziko nesplacení
Nedobytná pohledávka – není již vymáhána, je odepsána a opravná položka zrušena na podrozvahovém účtu

Problematické pohledávky se odpisují dvěma způsoby:

Přímým odpisem individuálních neuhrazených pohledávek – vychází se z předpokladu, že všechny pohledávky z prodeje na obchodní úvěr se přemění v peníze.

Nepřímým odpisem odhadnuté výše neuhrazených pohledávek je založen na odhadu neuhrazených pohledávek a jejich vykázání v roce, kdy došlo k prodeji.

Autor: Dana Petrunčíková Foto: jscreationzsSouvisející články:

Oběžná aktiva a zásoby Výnosy a pohledávky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Obchodní sdělení
Dovolená
Booking.com
Oblíbené články
  • No results available