vše pro hotely a restaurace

Hotelove ucetnictviDlouhodobý majetek jsou stálá aktiva (třída 0)

Dlouhodobý nehmotný majetek (skupina 1)

– Výdaje na jeho pořízení jsou aktivovány v majetku a postupně se odepisují do účetních období podle odhadnuté doby použitelnosti
– K datu pořízení je tento majetek oceněn v historických nákladech
– Převážně jsou to práva, z jejichž vlastnictví se očekává ekonomický prospěch (ochranná známka, patenty, koncese, licence, nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek, poskytnuté zálohy na něj, software, autorská práva a goodwil
– Goodwill je nadhodnota, která může být zaplacena při koupi hotelu a jejímž prostřednictvím jsou oceněny nehmotné položky (dobrá pověst, kvalita personálu, bonita zákazníků atd).
– Oceňuje jej sama účetní jednotka zpravidla pořizovací cenou, vlastními náklady nebo reprodukční pořizovací cenou. Součástí ocenění jsou zřizovací výdaje, soudní a notářské poplatky, odměny za poradenské služby, výdaje za pracovní cesty a podobně.
– V odpisech se u dlouhodobého nehmotného majetku uvažuje s nulovou zbytkovou hodnotou

Dlouhodobý hmotný majetek (skupina 2 a 3)

Pozemky, budovy, stavby, samostatné movité věci, soubory movitých věcí, pěstitelské celky trvalých porostů základní stádo a tažná zvířata, umělecká díla, poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek, oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Oceňování:

a) Pořizovací cenou – při pořízení za úplatu, cena zahrnuje i náklady spojené s pořízením (poplatky makléřům)
b) Vlastními náklady v případě, je-li vytvořen vlastní činností
c) Reprodukční pořizovací cenou. To je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
– Opravnými položkami se dočasně snižuje hodnota konkrétních složek dlouhodobých aktiv
– Nemusí se jednat o trvalé snížení, proto je vytvořena opravná položka, kterou se dočasně snižuje
– Nevratné snížení hodnoty je nutno vyjádřit trvalým odpisem do nákladů běžného období

Odpisování:
– Účetní odpisy odpovídají reálnému opotřebení majetku
– Daňové odpisy – jejich výše se uznává při výpočtu daně z příjmu
– Odpisování se týká dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, kromě majetku s trvalou hodnotou (pozemky, umělecká díla)
– Roční odpis je peněžním vyjádřením opotřebení majetku (vstupují do nákladů, snižuje se ocenění)
– Snížení hodnoty se vyjadřuje nepřímo, pomocí opravného účtu

Metody odpisování:
a) Lineární – rovnoměrné, při kterém se každý rok zahrne do odpisů stejná částka
b) Zrychlené – umožňuje odepsat majetek rychleji
c) Výkonové – částky se zaokrouhlují na 100 nahoru, pouze do výše 100% pořizovací ceny

Opravy a technické zhodnocení
– Náklady na opravy nezvyšují hodnotu majetku, ale považují se za náklady běžného období
– Technické hodnocení představují náklady vynaložené na stavební úpravy, přístavby, modernizaci a rekonstrukci, které přesahují 40 000 Kč a zvyšují hodnotu majetku.

Dlouhodobý finanční majetek (skupina 6)

– Zahrnuje aktiva, která podnik nakupuje, vlastní, případně půjčuje s cílem dlouhodobě investovat
– Majetkové podíly v jiném podniku, cenné papíry, dluhové cenné papíry, poskytnuté půjčky.

Autor: Dana Petrunčíková Foto: Stuart MilesSouvisející články:

Výnosy, pohledávky Oběžná aktiva

Obchodní sdělení
Dovolená
Booking.com
Oblíbené články
  • No results available